Doanh nghiệp Đăng nhập Doanh nghiệp Đăng ký Trang chủ English
 
       
   
 
 
 
 
 
Giới thiệu
- Giới thiệu về VBCSD
- Ban Điều hành VBCSD
- Thư chúc mừng của Nguyên Phó Thủ tướng
- Điều lệ
- Các hoạt động chính
- Liên hệ
 
 
Home / Các hoạt động chính  Print     Email
Các hoạt động chính
Truyền thông và nâng cao nhận thức (7/21/2011)
Mục tiêu: - Xây dựng và thực hiện chiến lược (2011-2015) và tầm nhìn 2020 đối với cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc phát triển bền vững (PTBV); - Quảng bá hình ảnh Hội đồng đến cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác liên quan khác; - Kết nối các cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin và phản ánh nhu cầu của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các chương trình PTBV; - Đẩy mạnh việc cung cấp thông tin về tất cả các hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc PTBV ở Việt Nam và trên thế giới
/
Đào tạo (7/21/2011)
Mục tiêu: - Nâng cao nhận thức và thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp trong việc hiện thực hoá định hướng chiến lược PTBV ở Việt Nam; - Triển khai các hoạt động của Chương trình PTBV Quốc gia đối với doanh nghiệp; - Hỗ trợ các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp hình thành và thực hiện các chính sách PTBV; - Tổ chức các khoá tập huấn cho doanh nghiệp và cho cả xã hội để nâng cao nhận thức về PTBV và hội nhập quốc tế; - Hỗ trợ và tư vấn các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam về thông tin, kiến thức, kinh nghiệm và các thông lệ tốt trong lĩnh vực PTBV; - Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
/
Nghiên cứu (7/21/2011)
Mục tiêu: - Nâng cao nhận thức và thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp trong việc hiện thực hoá định hướng chiến lược PTBV ở Việt Nam; - Triển khai các hoạt động của Chương trình PTBV Quốc gia đối với doanh nghiệp; - Hỗ trợ các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp hình thành và thực hiện các chính sách PTBV; - Tổ chức các khoá tập huấn cho doanh nghiệp và cho cả xã hội để nâng cao nhận thức về PTBV và hội nhập quốc tế; - Hỗ trợ và tư vấn các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam về thông tin, kiến thức, kinh nghiệm và các thông lệ tốt trong lĩnh vực PTBV; - Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
/
Hợp tác quốc tế (7/21/2011)
Mục tiêu: - Tổ chức thêm các khoá tập huấn cho cộng đồng doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về PTBV và hội nhập quốc tế; - Áp dụng các thông lệ tốt nhất của cộng đồng doanh nghiệp thế giới
/