Giới thiệu về VBCSD

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thành lập dưới sự phê duyệt của Chính phủ tại Công văn số 6334/VPCP – KGVX ngày 08/09/2010. VBCSD đã chính thức ra mắt ngày 17/12/2010.