Cơ quan chủ trì, đơn vị thực hiện và sơ đồ tổ chức