Chương trình xếp hạng Doanh nghiệp bền vững 2018

Programme on Benchmarking and Ranking Sustainable Businesses 2018

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam và nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội nhập có hiệu quả và phát triển bền vững, VCCI phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (MOLISA), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), Bộ Công thương (MOIT), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) tổ chức "Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2018 " (sau đây được gọi tắt là Chương trình). Xếp hạng doanh nghiệp bền vững nhằm mục tiêu truyền thông, phổ biến và đề cao những doanh nghiệp phát triển bền vững nhất. Phát huy thành công của các Giải thưởng Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR Awards) trong các năm 2005, 2006, 2007, 2009 và 2012, sự kiện tôn vinh doanh nghiệp này sẽ là tấm gương để các doanh nghiệp không ngừng hướng tới phát triển bền vững của mình ở các khía cạnh xã hội, bảo vệ môi trường và kinh tế. Thưc hiện tốt phát triển bền vững doanh nghiệp sẽ giúp nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, cũng như tạo thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế.

I. Mục tiêu của chương trình

1. Đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp phát triển bền vững;

2. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và lợi ích của phát triển bền vững doanh nghiệp, của cộng đồng cũng như của xã hội;

3. Thúc đẩy kinh doanh theo hướng phát triển bền vững;

4. Tăng cường trao đổi và hợp tác về phát triển bền vững giữa các bên có liên quan tại Việt Nam bao gồm cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội dân sự;

5. Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm thông qua các thực tiễn tốt trên thế giới về phát triển bền vững và hội nhập kinh tế;

6. Thúc đẩy nhân rộng áp dụng CSI trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

II. Vai trò của các bên liên quan

1. Ban chỉ đạo

- Chỉ đạo toàn bộ quá trình nhằm đảm bảo tính minh bạch và độc lập Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững và đưa ra quyết định cuối cùng trong việc lựa chọn doanh nghiệp được vinh danh;

- Tham gia vào Cuộc họp khởi động, Lễ phát động, Buổi lễ công bố bảng xếp hạng và tất cả các hội thảo liên quan tới trao đổi thông tin, truyển thông, hướng dẫn nếu có;

- Tham gia vào các cuộc họp cần thiết trong quá trình triển khai Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững;

- Hỗ trợ Ban tổ chức trong việc quảng bá Lễ tôn vinh doanh nghiệp và chỉ định người có thẩm quyền tham gia tổ chức Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững.

2. Ban tổ chức

- Xây dựng quy chế của Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững phù hợp với tình hình xã hội và pháp luật Việt Nam, có tham khảo ý kiến của Ban chỉ đạo, Ban giám khảo và các đối tác liên quan khác;

- Cung cấp Hội đồng xét duyệt biểu mẫu CSI và hướng dẫn cho điểm;

- Tổ chức Hội thảo phát động và các hội thảo khác có liên quan trong chuỗi các hoạt động thuộc Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững;

- Chấm điểm các doanh nghiệp tham gia, và đánh giá thực tế và chấm điểm tại các doanh nghiệp lọt vào chung kết;

- Bảo vệ kết quả cho điểm trước Ban chỉ đạo;

- Đóng vai trò là cầu nối giữa Ban chỉ đạo, Ban giám khảo và các đối tác liên quan khác;

- Tổ chức Lễ công bố bảng xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018;

- Tổ chức các cuộc họp cần thiết trong suốt quá trình thực hiện Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững.

3. Hội đồng xét duyệt

- Tư vấn cho Ban Tổ chức trong quá trình xây dựng quy chế của Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững;

- Chấm điểm các doanh nghiệp tham gia, và đánh giá thực tế tại các doanh nghiệp lọt vào chung kết;

- Bảo vệ kết quả chấm thi trước Ban Chỉ đạo và Ban tổ chức;

- Có toàn quyền quyết định về kết quả chấm điểm và đánh giá doanh nghiệp. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn về kết quả, Ban chỉ đạo cùng Ban tổ chức và Hội đồng xét duyệt sẽ cùng bàn bạc để đưa ra kết quả đúng và chính xác nhất;

- Tham gia vào các buổi họp phát động giới thiệu Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững và các hội thảo trong khuôn khổ Chương trình nhằm chia sẻ thông tin với các bên liên quan;

- Tham gia các buổi họp cần thiết để triển khai mọi hoạt động liên quan đến Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững;

- Hỗ trợ Ban Tổ chức quảng bá Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững và các hoạt động liên quan.

4. Ban cố vấn

- Tư vấn cho Ban Tổ chức trong quá trình xây dựng quy chế của Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững;

- Đánh giá kết quả cho đểm của Hội đồng xét duyệt và Ban chỉ đạo;

- Tham gia Hội thảo phát động Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững, các hội thảo khác có liên quan nhằm mục đích hướng dẫn và trao đổi thông tin;

- Tham gia vào các cuộc họp cần thiết trong quá trình triển khai Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững;

- Hỗ trợ cho Ban tổ chức quảng bá Chương trình;

- Cung cấp thông tin liên quan đến Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tới các phương tiện thông tin đại chúng.

Lễ công bố bảng xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018 sẽ được tổ chức vào cuối năm 2018 tại Hà Nội.

III. Cơ quan chủ trì, đơn vị thực hiện và sơ đồ tổ chức

1. Cơ quan chủ trì

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

- Tham gia vào Cuộc họp khởi động, Lễ phát động, Buổi lễ công bố bảng xếp hạng và tất cả các hội thảo liên quan tới trao đổi thông tin, truyển thông, hướng dẫn nếu có;

2. Đơn vị thực hiện

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD)

3. Sơ đồ tổ chức

Image

IV. Kế hoạch hoạt động

Quý vị vui lòng tải về Kế hoạch hoạt động của chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2018 bằng cách truy cập đường dẫn bên dưới:

Tải về: EN VI

Hướng dẫn tham gia

I. Hướng dẫn khai hồ sơ online

II. Hướng dẫn gửi hồ sơ bản cứng

Quý vị vui lòng tải file Hướng dẫn gửi hồ sơ bản cứng tham gia Chương trình theo đường dẫn dưới đây:

Tải về: EN VI

Thư mời tham dự

Quý vị vui lòng tải file Thư mời tham dự CSI 2018 theo đường dẫn dưới đây:

Tải về: Thư mời tham dự CSI 2018

Bộ chỉ số Doanh nghiệp Bền vững - Tiêu chí đánh giá xếp hạng doanh nghiệp

Quý vị vui lòng tải file Bộ chỉ số Doanh nghiệp Bền vững - Tiêu chí đánh giá xếp hạng năm 2018 theo đường dẫn dưới đây:

Tải về: Bản tiếng Anh // Bản tiếng Việt

Đơn đăng ký tham gia

Quý vị vui lòng tải file Đơn đăng ký tham dự theo đường dẫn dưới đây:

Tải về: Đơn đăng ký tham dự CSI 2018

Khai hồ sơ online

Mời Quý vị vào Khai hồ sơ online

Nộp hồ sơ bản cứng

Quý vị vui lòng tải file Hướng dẫn gửi hồ sơ bản cứng theo đường dẫn dưới đây:

Tải về: Bản tiếng Anh // Bản tiếng Việt