Giới thiệu về VBCSD

 
Tổng quan

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành lập dưới sự phê duyệt của Chính phủ tại Công văn số 6334/VPCP-KGVX ngày 08/09/2010. Hội đồng chính thức ra mắt ngày 17/12/2010.

VBCSD là một tổ chức định hướng doanh nghiệp có nhiệm vụ phát huy vai trò tích cực và sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững tại Việt Nam, tạo thuận lợi cho việc chia sẻ kinh nghiệm và các thực hành tốt, tăng cường phối hợp chặt chẽ và đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ và các đối tác trong xã hội nhằm đẩy mạnh phát triển bền vững.

VBCSD là một đối tác trong Mạng lưới toàn cầu của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững thế giới (WBCSD). Mạng lưới này bao gồm 69 Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững tại các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Mục tiêu

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách về phát triển bền vững (PTBV) đến cộng đồng doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp thực thi các định hướng, chính sách về PTBV.

- Làm cầu nối giữa các cơ quan chính phủ và khu vực doanh nghiệp nhằm truyền tải thông tin và phản ánh nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong quá trình triển khai chương trình PTBV.

- Đào tạo, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và xã hội về PTBV.

- Xây dựng các mô hình xuất sắc về PTBV doanh nghiệp, thí điểm các mô hình để phục vụ cho mục đích nhân rộng sau này.

- Tiến hành các nghiên cứu về vấn đề PTBV.