Nghiên cứu

Mục tiêu: 

  • Nâng cao nhận thức và thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp trong việc hiện thực hoá định hướng chiến lược PTBV ở Việt Nam
  • Triển khai các hoạt động của Chương trình PTBV Quốc gia đối với doanh nghiệp
  • Hỗ trợ các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp hình thành và thực hiện các chính sách PTBV
  • Tổ chức các khoá tập huấn cho doanh nghiệp và cho cả xã hội để nâng cao nhận thức về PTBV và hội nhập quốc tế
  • Hỗ trợ và tư vấn các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam về thông tin, kiến thức, kinh nghiệm và các thông lệ tốt trong lĩnh vực PTBV
  • Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

 

Công tác nghiên cứu thông qua các hoạt động:
  • Tiến hành điều tra chọn mẫu (Baseline study/survey) về tình hình doanh nghiệp và sự nghiệp PTBV ở Việt nam, và các mô hình phát triển bền vững đã được thử nghiệm thành công trong khu vực và quốc tế
  • Viết Báo cáo đề xuất và kiến nghị chính sách về phát triển bền vững ở Việt nam
  • Nghiên cứu (research) về vai trò của doanh nghiệp trong phát triển bền vững (doanh nghiệp và xóa đói giảm nghèo, phát triển công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên có hiệu quả, bảo vệ môi trường, doanh nghiệp và quan hệ lao động, v.v…)
  • Nghiên cứu chuyên sâu về vai trò của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường sinh thái hướng tới phát triển bền vững