Hợp tác quốc tế

Mục tiêu:

  • Tổ chức thêm các khoá tập huấn cho cộng đồng doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về PTBV và hội nhập quốc tế
  • Áp dụng các thông lệ tốt nhất của cộng đồng doanh nghiệp thế giới

Công tác hợp tác quốc tế thông qua các hoạt động:
  • Tổ chức cho các doanh nghiệp và các cơ quan liên quan của Việt nam đi khảo sát thị trường nước ngoài (Study Tour), gặp gỡ đối tác để học tập kinh nghiệm tại chỗ trong lĩnh vực phát triển bền vững
  • Tổ chức đón tiếp các đoàn chuyên gia nước ngoài vào khảo sát thực địa nhằm giúp các doanh nghiệp VN điều chỉnh chiến lược phát triển kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững
  • Thu nhận các tình nguyện viên quốc tế vào Việt nam làm việc nhằm tranh thủ kiến thức và kinh nghiệm của họ và tư vấn cho doanh nghiệp Việt nam
  • Cử cán bộ, chuyên gia sang hỗ trợ Lào, Campuchia thành lập Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững của Lào, Campuchia