Nhóm làm việc về Tầm nhìn 2050

Mục tiêu cơ bản của Nhóm làm việc về Tầm nhìn 2050 là căn cứ vào Báo cáo Tầm nhìn 2050 của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Thế giới xây dựng tầm nhìn về phát triển bền vững của các doanh nghiệp Việt Nam. Trước mắt, Nhóm sẽ phối hợp với các Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững trong khu vực Đông Nam Á xây dựng Kế hoạch Hành động 2020. Đây sẽ là diễn đàn để các doanh nghiệp trao đổi và đóng góp giải pháp cho những vấn đề môi trường và xã hội nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Kế hoạch Hành động 2020 khu vực Đông Nam Á sẽ được trình bày dưới hình thức một báo cáo đệ trình lên Chính phủ Việt Nam và công bố rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp.