Nhóm làm việc về Năng lượng và Biến đổi Khí hậu

Nhóm làm việc đưa ra các khuyến nghị, đề xuất các hành động của cộng đồng doanh nghiệp với Chính phủ Việt Nam về các phương hướng tiết kiệm năng lượng cũng như các chính sách liên quan tới việc khuyến khích doanh nghiệp tham gia thực hiện các biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhóm cũng tìm kiếm và phổ biến các cơ hội để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả đầu tư trong các lĩnh vực này.