Nhóm làm việc về Báo cáo Bền vững (SR)

Nhóm làm việc sẽ thúc đẩy việc thực hiện Báo cáo bền vững tại Việt Nam như một công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua hàng loạt các hoạt động bao gồm việc vận động Chính phủ thể chế hóa Báo cáo bền vững và có các biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng công cụ này, trong đó có việc xây dựng bộ Chỉ số Doanh nghiệp Bền vững. Nhóm làm việc này sẽ là nòng cốt của VBCSD trong việc xây dựng các kế hoạch và giải pháp truyền thông vận động doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan.