Nhóm làm việc về Kinh doanh cùng người thu nhập thấp

Nhóm làm việc có nhiệm vụ thúc đẩy các doanh nghiệp trong việc đưa người nghèo tham gia vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng của mình, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh một cách bền vững, đồng thời giúp giải quyết các vấn đề của cộng đồng và tạo sinh kế cho nhóm người có thu nhập thấp.