Thông tin liên hệ

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD)

Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội, Việt Nam

T   :  +84 4 3577 2700

F   :  +84 4 3577 2699

W  :  www.vbcsd.vn 

Thông tin liên hệ của Thành viên Ban Thư ký VBCSD

 

Ông Nguyễn Quang Vinh

Tổng Thư ký VBCSD

Điện thoại: +84 3574 4002 (102)

Di động: +84 90 345 1888

Email: vinhnq@vcci.com.vn

Ông Phạm Hoàng Hải

Trưởng Ban Thư ký VBCSD

Điện thoại: +84 3574 4002

Di động: + 84 91 354 5183

Email: haiph@vcci.com.vn

 

Anh Nguyễn Thành Trung

Cán bộ điều phối công tác nghiên cứu

Điện thoại: +84 3574 4002 (115)

Di động: +84 945 22 3333

Email: trungnt@vcci.com.vn

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Cán bộ điều phối công tác đào tạo

Điện thoại: +84 3574 4002 (104)

Di động: +84 97 975 1516

Email: ngantq@vcci.com.vn

Chị Ngô Việt Nga

Cán bộ Dự án BNI/VBCSD

Điện thoại: +84 3574 4002 (114)

Di động: +84 936 155 732

Email: nganv@vcci.com.vn

Chị Nguyễn Hương Giang

Cán bộ Truyền thông/Cán bộ Hành chính

Điện thoại: +84 3574 4002 (101)

Di động: +84 1297 88 2011

Email: giangnh@vcci.com.vn