Báo cáo Phát triển Bền vững 2014 của Tập đoàn Bảo Việt

http://www.baoviet.com.vn/Uploads/Library/Document/sustainability/BCBV%202014%20Final.pdf