Cơ quan chủ trì, đơn vị thực hiện và sơ đồ tổ chức

1.       Cơ quan chủ trì: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

2.       Đơn vị thực hiện: Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD)

3.   Sơ đồ tổ chức


Các tin khác

Giới thiệu chung

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam và nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội nhập có hiệu quả và phát triển bền vững, VCCI phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (MOLISA), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), Bộ Công thương (MOIT), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) tổ chức "Lễ công bố xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2016 "