Mục tiêu của Xếp hạng doanh nghiệp bền vững

1. Đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp phát triển bền vững;

2. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và lợi ích của phát triển bền vững doanh nghiệp, của cộng đồng cũng như của xã hội;

3. Thúc đẩy kinh doanh  theo hướng phát triển bền vững;

4. Tăng cường trao đổi và hợp tác về phát triển bền vững giữa các bên có liên quan tại Việt Nam bao gồm cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội dân sự;

5. Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam  học hỏi kinh nghiệm thông qua các thực tiễn tốt trên thế giới về phát triển bền vững và hội nhập kinh tế;

6. Thúc đẩy nhân rộng áp dụng CSI trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.


Các tin khác