Vai trò của các bên liên quan

Ban chỉ đạo:

Chỉ đạo toàn bộ quá trình nhằm đảm bảo tính minh bạch và độc lập Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững và đưa ra quyết định cuối cùng trong việc lựa chọn doanh nghiệp được vinh danh;

Tham gia vào Cuộc họp khởi động, Lễ phát động, Buổi lễ công bố bảng xếp hạng và tất cả các hội thảo liên quan tới trao đổi thông tin, truyển thông, hướng dẫn nếu có;

Tham gia vào các cuộc họp cần thiết trong quá trình triển khai Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững;

Hỗ trợ Ban tổ chức trong việc quảng bá Lễ tôn vinh doanh nghiệp và chỉ định người có thẩm quyền tham gia tổ chức Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững.

 

Ban tổ chức:

Xây dựng quy chế của Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững phù hợp với tình hình xã hội và pháp luật Việt Nam, có tham khảo ý kiến của Ban chỉ đạo, Ban giám khảo và các đối tác liên quan khác;

Cung cấp Hội đồng xét duyệt biểu mẫu CSI và hướng dẫn cho điểm ;

Tổ chức Hội thảo phát động và các hội thảo khác có liên quan trong chuỗi các hoạt động thuộc Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững;

Chấm điểm các doanh nghiệp tham gia, và đánh giá thực tế và chấm điểm tại các doanh nghiệp lọt vào chung kết;

Bảo vệ kết quả cho điểm trước Ban chỉ đạo;

Đóng vai trò là cầu nối giữa Ban chỉ đạo, Ban giám khảo và các đối tác liên quan khác;

Tổ chức Lễ công bố bảng xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2016;

Tổ chức các cuộc họp cần thiết trong suốt quá trình thực hiện Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững.

 

Hội đồng xét duyệt:

Tư vấn cho Ban Tổ chức trong quá trình xây dựng quy chế của Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững;

Chấm điểm các doanh nghiệp tham gia, và đánh giá thực tế tại các doanh nghiệp lọt vào chung kết;

Bảo vệ kết quả chấm thi trước Ban Chỉ đạo và Ban tổ chức;

Có toàn quyền quyết định về kết quả chấm điểm và đánh giá doanh nghiệp. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn về kết quả, Ban chỉ đạo cùng Ban tổ chức và Hội đồng xét duyệt sẽ cùng bàn bạc để đưa ra kết quả đúng và chính xác nhất;

Tham gia vào các buổi họp phát động giới thiệu Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững và các hội thảo trong khuôn khổ Chương trình nhằm chia sẻ thông tin với các bên liên quan;

Tham gia các buổi họp cần thiết để triển khai mọi hoạt động liên quan đến Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững;

Hỗ trợ Ban Tổ chức quảng bá Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững và các hoạt động liên quan.

 

Ban cố vấn:

Tư vấn cho Ban Tổ chức trong quá trình xây dựng quy chế của Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững;

Đánh giá kết quả cho đểm của Hội đồng xét duyệt và Ban chỉ đạo;

Tham gia Hội thảo phát động Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững, các hội thảo khác có liên quan nhằm mục đích hướng dẫn và trao đổi thông tin;

Tham gia vào các cuộc họp cần thiết trong quá trình triển khai Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững;

Hỗ trợ cho Ban tổ chức quảng bá Chương trình;

Cung cấp thông tin liên quan đến Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tới các phương tiện thông tin đại chúng.

Lễ công bố bảng xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2017 sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2017 tại Hà Nội.

Các tin khác