Cơ quan chủ trì, đơn vị thực hiện và sơ đồ tổ chức

1.       Cơ quan chủ trì: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

2.       Đơn vị thực hiện: Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD)

3.   Sơ đồ tổ chức:


Các tin khác