Hội viên

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự
Phát triển Bền vững Việt Nam

VBCSD tự hào là nơi quy tụ những doanh ngiệp hàng đầu về sự Phát triển Bền vững tại Việt Nam, cam kết vì mục tiêu thúc đẩy lộ trình Phát triển Bền vững trong nước và đóng góp vào nỗ lực chung của các doanh nghiệp trên thế giới. Những doanh nghiệp bền vững là cốt lõi của lộ trình Phát triển Bền vững chung

Hội viên chính thức

Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn của Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp đa quốc gia

Hội viên liên kết

Bao gồm các hiệp hội doanh nghiệp, viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế tại Việt Nam