Giới thiệu VBCSD

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thành lập dưới sự phê duyệt của Chính phủ tại Công văn số 6334/VPCP-KGVX ngày 08/09/2010. Hội đồng chính thức ra mắt ngày 17/12/2010.

VBCSD là một tổ chức định hướng doanh nghiệp có nhiệm vụ phát huy vai trò tích cực và sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững tại Việt Nam, tạo thuận lợi cho việc chia sẻ kinh nghiệm và các thực hành tốt, tăng cường phối hợp chặt chẽ và đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ và các đối tác trong xã hội nhằm đẩy mạnh phát triển bền vững.

Quý vị vui lòng tải Tài liệu giới thiệu VBCSD theo đường dẫn dưới đây:

Tải về: EN VI

Mục tiêu tổng quát của VBCSD

Image

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách về phát triển bền vững (PTBV) đến cộng đồng doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp thực thi các định hướng, chính sách về PTBV;

Image

Làm cầu nối giữa các cơ quan chính phủ và khu vực doanh nghiệp nhằm truyền tải thông tin và phản ánh nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong quá trình triển khai chương trình PTBV

Image

Đào tạo, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và xã hội về PTBV

Image

Xây dựng các mô hình xuất sắc về PTBV doanh nghiệp, thí điểm các mô hình để phục vụ cho mục đích nhân rộng sau này

Image

Tiến hành các nghiên cứu về vấn đề PTBV

Image

Truyền thông

Image

Đào tạo

Các hoạt động
chính của
VBCSD

Image

Nghiên cứu

Image

Hợp tác quốc tế

Truyền thông

Mục tiêu

- Xây dựng và thực hiện chiến lược (2011-2015) và tầm nhìn 2020 đối với cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc phát triển bền vững (PTBV);

- Quảng bá hình ảnh Hội đồng đến cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác liên quan khác;

- Kết nối các cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin và phản ánh nhu cầu của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các chương trình PTBV;

- Đẩy mạnh việc cung cấp thông tin về tất cả các hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc PTBV ở Việt Nam và trên thế giới.

Hoạt động

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, thảo luận chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp về các cam kết quốc tế và phát triển bền vững của Việt nam, hỗ trợ DN tiếp cận với những công nghệ mới;

- Tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp thường niên về phát triển bền vững nhằm phổ biến những mô hình/ thông lệ tốt về kinh doanh bền vững và các bài học kinh nghiệm, các giải pháp hữu hiệu được thử nghiệm trong khu vực và quốc tế (hội nghị có kết hợp gian hàng trưng bầy sản phẩm công nghệ mới của DN);

- Thực hiện các chương trình phát thanh (Radio Quiz), truyền hình (Talk Show) nhằm tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, WTO, phát triển bền vững;

- Xây dựng, duy trì và cập nhật cổng giao dịch thông tin (Portal) và ngân hàng dữ liệu để tuyên truyền phổ biến, cung cấp thông tin hữu ích, các kiến thức về PTBV và hội nhập quốc tế;

- Xuất bản bản tin chuyên đề hàng quý, phim, phóng sự, các tài liệu, ấn phẩm, cẩm nang về PTBV và hội nhập QT;

- Phối hợp và hỗ trợ các địa phương, ngành, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức xã hội triển khai những chương trình PTBV cho doanh nghiệp, phát triển nông thôn bền vững, làng nghề bền vững, phát triển công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và biến đổi khí hậu...

- Tổ chức vinh danh các doanh nghiệp bền vững trên cả nước.

Đào tạo

Mục tiêu

- Nâng cao nhận thức và thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp trong việc hiện thực hoá định hướng chiến lược PTBV ở Việt Nam;

- Triển khai các hoạt động của Chương trình PTBV Quốc gia đối với doanh nghiệp;

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp hình thành và thực hiện các chính sách PTBV;

- Tổ chức các khoá tập huấn cho doanh nghiệp và cho cả xã hội để nâng cao nhận thức về PTBV và hội nhập quốc tế;

- Hỗ trợ và tư vấn các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam về thông tin, kiến thức, kinh nghiệm và các thông lệ tốt trong lĩnh vực PTBV;

- Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Hoạt động

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, thảo luận chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp về các cam kết quốc tế và phát triển bền vững của Việt nam, hỗ trợ DN tiếp cận với những công nghệ mới;

- Tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp thường niên về phát triển bền vững nhằm phổ biến những mô hình/ thông lệ tốt về kinh doanh bền vững và các bài học kinh nghiệm, các giải pháp hữu hiệu được thử nghiệm trong khu vực và quốc tế (hội nghị có kết hợp gian hàng trưng bầy sản phẩm công nghệ mới của DN);

- Thực hiện các chương trình phát thanh (Radio Quiz), truyền hình (Talk Show) nhằm tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, WTO, phát triển bền vững;

- Xây dựng, duy trì và cập nhật cổng giao dịch thông tin (Portal) và ngân hàng dữ liệu để tuyên truyền phổ biến, cung cấp thông tin hữu ích, các kiến thức về PTBV và hội nhập quốc tế;

- Xuất bản bản tin chuyên đề hàng quý, phim, phóng sự, các tài liệu, ấn phẩm, cẩm nang về PTBV và hội nhập QT;

- Phối hợp và hỗ trợ các địa phương, ngành, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức xã hội triển khai những chương trình PTBV cho doanh nghiệp, phát triển nông thôn bền vững, làng nghề bền vững, phát triển công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và biến đổi khí hậu...

- Tổ chức vinh danh các doanh nghiệp bền vững trên cả nước.

Nghiên cứu

Mục tiêu

- Nâng cao nhận thức và thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp trong việc hiện thực hoá định hướng chiến lược PTBV ở Việt Nam

- Triển khai các hoạt động của Chương trình PTBV Quốc gia đối với doanh nghiệp

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp hình thành và thực hiện các chính sách PTBV

- Tổ chức các khoá tập huấn cho doanh nghiệp và cho cả xã hội để nâng cao nhận thức về PTBV và hội nhập quốc tế

- Hỗ trợ và tư vấn các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam về thông tin, kiến thức, kinh nghiệm và các thông lệ tốt trong lĩnh vực PTBV

- Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Hoạt động

- Tiến hành điều tra chọn mẫu (Baseline study/survey) về tình hình doanh nghiệp và sự nghiệp PTBV ở Việt Nam, và các mô hình phát triển bền vững đã được thử nghiệm thành công trong khu vực và quốc tế;

- Viết Báo cáo đề xuất và kiến nghị chính sách về phát triển bền vững ở Việt Nam;

- Nghiên cứu (research) về vai trò của doanh nghiệp trong phát triển bền vững (doanh nghiệp và xóa đói giảm nghèo, phát triển công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên có hiệu quả, bảo vệ môi trường, doanh nghiệp và quan hệ lao động, v.v…);

- Nghiên cứu chuyên sâu về vai trò của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường sinh thái hướng tới phát triển bền vững.

Hợp tác Quốc tế

Mục tiêu

- Tổ chức thêm các khoá tập huấn cho cộng đồng doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về PTBV và hội nhập quốc tế;

- Áp dụng các thông lệ tốt nhất của cộng đồng doanh nghiệp thế giới.

Hoạt động

- Tổ chức cho các doanh nghiệp và các cơ quan liên quan của Việt nam đi khảo sát thị trường nước ngoài (Study Tour), gặp gỡ đối tác để học tập kinh nghiệm tại chỗ trong lĩnh vực phát triển bền vững;

- Tổ chức cho các doanh nghiệp và các cơ quan liên quan của Việt nam đi khảo sát thị trường nước ngoài (Study Tour), gặp gỡ đối tác để học tập kinh nghiệm tại chỗ trong lĩnh vực phát triển bền vững;

- Thu nhận các tình nguyện viên quốc tế vào Việt Nam làm việc nhằm tranh thủ kiến thức và kinh nghiệm của họ và tư vấn cho doanh nghiệp Việt Nam;

- Thu nhận các tình nguyện viên quốc tế vào Việt Nam làm việc nhằm tranh thủ kiến thức và kinh nghiệm của họ và tư vấn cho doanh nghiệp Việt Nam;

Ban Thường trực VBCSD

Ban Thường trực

Chủ tịch & Đồng Chủ tịch VBCSD

 • Ông Nguyễn Quang Vinh

  Phó Chủ tịch điều hành VCCI - Chủ tịch VBCSD

 • Ông Binu Jacob

  Tổng giám đốc, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam - Đồng Chủ tịch VBCSD

Các Phó Chủ tịch

 • Bà Đoàn Thị Mai Hương

  Tổng giám đốc, Công ty CP Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)

 • Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

  Giám đốc Truyền thông Đối ngoại và Phát triển Bền vững, Công ty Coca-Cola Việt Nam

 • Ông Piyapong Jriyasetapong

  Tổng giám đốc, SCG Việt Nam

 • Ông Denis Brunetti

  Chủ tịch, Ericsson Việt Nam, Myanmar, Campuchia & Lào

 • Bà Nguyễn Thị Bích Vân

  Chủ tịch, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam

 • Bà Cao Thị Ngọc Dung

  Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

 • Bà Hà Thị Thu Thanh

  Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

 • Bà Holly Bostock

  Giám đốc Ngoại vụ cấp cao, Công ty TNHH Nhà Máy Bia HEINEKEN Việt Nam

 • Ông Nguyễn Đức Thuấn

  Chủ tịch, TBS Group

Các thành viên Ban Thường trực

 • Ông Nguyễn Hoài Sơn

  Giám đốc Đối ngoại, Công ty TNHH Dow Chemical Việt Nam

 • Bà Nguyễn Phi Nhu

  Giám đốc Truyền thông & Marketing, Công ty Schneider Electric

 • Bà Bùi Thu Hương

  Trưởng Bộ phận Đối ngoại và Chế định, Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam

 • Ông Đỗ Quốc Thịnh

  Trưởng phòng PTBV, Công ty CPTĐ PAN

 • Ông Khuất Quang Hưng

  Giám đốc Đối ngoại, Công ty Nestlé Việt Nam

 • Ông David Stone

  Giám đốc điều hành, Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương

 • Bà Trần Thị Phương Thảo

  Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Chiến lược & Phát triển kinh doanh, Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam

 • Bà Nguyễn Thanh Hoa

  Giám đốc Truyền thông Thương hiệu, Tập đoàn Bảo Việt

Ban Thư ký

Tổng Thư ký VBCSD

Nhóm công tác về Quan hệ đối tác

 • Phạm Hoàng Hải

  Trưởng nhóm Quan hệ đối tác. E: haiph@vcci.com.vn.
  M: 0913545183

 • Nguyễn Thành Trung

  Trưởng nhóm Nghiên cứu. E: trungnt@vcci.com.vn
  M: 0945223333

Nhóm công tác về Truyền thông và Hợp tác Quốc tế

 • Trần Thị Thu Thủy

  Trưởng nhóm Truyền thông
  E: thuyttt@vcci.com.vn
  M: 0989749012

 • Cao Thị Thanh Thi

  E: thictt@vcci.com.vn
  M: 0817073093

 • Nguyễn Hương Giang

  E: giangnh@vcci.com.vn
  M: 0827882011

Nhóm công tác về Đào tạo

 • Nguyễn Thị Quỳnh Nga

  Trưởng nhóm Đào tạo
  E: ngantq@vcci.com.vn
  M: 0979751516

 • Nguyễn Hương Giang

  E: giangnh@vcci.com.vn
  M: 0827882011

Nhóm công tác về Nghiên cứu

 • Nguyễn Thành Trung

  Trưởng nhóm. E: trungnt@vcci.com.vn
  M: 0945223333

 • Cao Thị Thanh Thi

  E: thictt@vcci.com.vn
  M: 0817073093

Nhóm công tác về Hội nghị toàn quốc về PTBV & Chương trình CSI

 • Tổng Thư ký (phụ trách);
  Văn phòng PTBV/VBCSD;
  Các phòng ban của VCCI

  Tel: +84 24 35744002