Phát động Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam CSI 2019