Lễ phát động Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2020