VCSF 2020 - Hội thảo chuyên đề kinh tế tuần hoàn 2409