VCSF 2021 - Hội thảo chuyên đề 0909 - Doanh nghiệp PTBV thực hiện mục tiêu kép