VCSF 2021 - Hội thảo chuyên đề 1410 - Kinh tế tuần hoàn