VCSF 2021 - Hội thảo chuyên đề 1510 - Quản trị doanh nghiệp bền vững