VBCSD EB Meeting on 15/06/2016 - Cuộc họp Ban Điều hành VBCSD ngày 15/06/2016