Ngày hội Làm sạch Hồ Hà Nội vào ngày 17/09/2016 / "Lake clean up day" event on 17th September 2016