Điều lệ

Hội đồng doanh nghiệp vì sự
Phát triển Bền vững Việt Nam

I. Điều khoản chung

Điều 1:

Hội đồng là tổ chức định hướng doanh nghiệp phấn đấu vì sự phát triển bền vững. Hội đồng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì thành lập.

Tên tổ chức: Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam

Tên tiếng Anh: Vietnam Business Council for Sustainable Development

Tên viết tắt: VBCSD

Trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 35744002

II. Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu

Điều 2:

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam có những chức năng sau:

- Hội đồng sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Phát triển Bền vững Quốc gia trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng Phát triển Bền vững Quốc gia giao, gửi báo cáo tổng kết hoạt động hàng năm cũng như đề xuất, kiến nghị chính sách phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững.

- Hội đồng tập hợp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức, cơ quan có quan tâm đến phát triển bền vững và được điều hành bởi các thành viên với mục đích chính là khuyến khích các thành viên và cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia và đóng góp cho phát triển bền vững. Là nền tảng cho các doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển bền vững, Hội đồng sẽ xúc tiến một cách lâu dài các thông lệ kinh doanh tốt nhất cũng như áp dụng các tiêu chuẩn kinh doanh quốc tế có hiệu quả đối với hệ sinh thái và thân thiện với môi trường.

Điều 3:

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam có các nhiệm vụ sau:

- Lãnh đạo các doanh nghiệp: Thực hiện tốt các trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và môi trường để phát triển kinh tế.

- Kiến nghị chính sách: Đối thoại, kiến nghị và cung cấp cho chính phủ các yếu tố đầu vào cho việc phát triển các chính sách môi trường trong doanh nghiệp một cách khả thi bao gồm các thay đổi về luật, các nguyên tắc và quy định nếu được yêu cầu.

- Thúc đẩy hợp tác và mối quan hệ đối tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và xã hội dân sự; giới thiệu, phổ biến và nhân rộng những mô hình/ dự án/ chương trình hợp tác mang lại hiệu quả cao cho sự nghiệp phát triển bền vững.

Điều 4:

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam đạt các mục tiêu:

- Xây dựng các mô hình xuất sắc về phát triển bền vững, thí điểm các mô hình để phục vụ cho mục đích nhân rộng sau này.

- Tiến hành nghiên cứu thông qua tư vấn để đánh giá tình hình hiện tại, xác định những thiếu sót, đưa ra cách thức và phương thức để cải thiện.

- Lập báo cáo đánh giá hàng năm nêu lên các nỗ lực, thành tựu, hạn chế và kế hoạch cho năm sau.

- Tài chính vững mạnh và bền vững- Thiết lập cơ chế hỗ trợ tài chính doanh nghiệp thỏa đáng phục vụ cho quá

III. Hội viên

Điều 5: Hội đồng có các loại hình Hội viên sau:

- Hội viên sáng lập: Là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và lĩnh vực tích cực tham gia vào việc thành lập Hội đồng.

- Hội viên chính thức: Là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và lĩnh vực thừa nhận điều lệ và tôn chỉ mục đích của Hội đồng, tự nguyện tham gia Hội đồng, có thành tích tốt trong hoạt động kinh doanh và cam kết chủ động xúc tiến hỗ trợ các hoạt động/ sáng kiến/ chương trình/ dự án của Hội đồng, tự nguyện trả phí hội viên.

- Hội viên liên kết: Là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế tại Việt Nam thừa nhận điều lệ và tôn chỉ mục đích của Hội đồng, tự nguyện tham gia Hội đồng và tích cực tham gia các hoạt động/sáng kiến/chương trình/dự án của Hội đồng, tự nguyện đóng phí hội viên.

- Hội viên danh dự: Là các cá nhân hoặc tổ chức có những cống hiến to lớn trong lĩnh vực phát triển bền vững, hoặc những người đã phục vụ xuất sắc cho Hội đồng.

Điều 6: Quyền lợi của Hội viên

- Bỏ phiếu bầu Ban Điều hành Hội đồng tại các kỳ Đại hội được tổ chức 3 năm 1 lần (chỉ có các hội viên sáng lập và các hội viên chính thức mới có quyền bỏ phiếu).

- Truy cập và sử dụng các nguồn thông tin chính thức của Hội đồng.

- Tham gia mọi cuộc họp, thảo luận, hội thảo, hội nghị, đối thoại chính sách do Hội đồng tổ chức với các bên liên quan.

- Cơ hội hợp tác với các thành viên của những Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững khác trên thế giới.

- Có quyền quảng cáo và trưng bày các tài liệu sản phẩm của doanh nghiệp tại những sự kiện do Hội đồng tổ chức với sự đồng ý của Ban Điều hành Hội đồng.

- Có logo/ tên thương hiệu được in trên các biểu ngữ, phông hoặc các ấn phẩm và tài liệu của Hội đồng theo thỏa thuận với Ban Điều hành Hội đồng.

Điều 7: Nghĩa vụ của Hội viên

- Tuân thủ điều lệ và chấp hành thực hiện các quyết định của Hội đồng.

- Thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp bền vững bao hàm sự kết hợp chặt chẽ giữa môi trường, đa dạng sinh học và các thông lệ tốt về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp;

- Sẵn sàng chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, các bài học cũng như các thông lệ kinh doanh tốt với các hội viên khác.

IV. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng

Điều 8: Ban Điều hành của Hội đồng

- Ban Điều hành là cơ quan điều hành và điều phối mọi hoạt động của Hội đồng.

- Ban Điều hành do thành viên lựa chọn tại Đại Hội đồng và được Chủ tịch VCCI phê duyệt. Ban Điều hành gồm ít nhất 07 người, bao gồm Đồng Chủ tịch điều hành, (các) Phó Chủ tịch và các thành viên, với nhiệm kỳ 03 năm và do các hội viên Hội đồng bầu tại Đại hội. Ban Điều hành sẽ mời Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh làm Chủ tịch danh dự của Hội đồng.

- Đồng Chủ tịch điều hành trong nhiệm kỳ giữ chức sẽ chủ tọa tất cả các cuộc họp và Đại hội Hội đồng và phải chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc họp này một cách thích hợp. Đồng Chủ tịch điều hành là người có lá phiếu quyết định và phải ký vào biên bản của từng cuộc họp khi được thông qua. Mọi quyền hành, chức năng, trách nhiệm và nghĩa vụ của đồng Chủ tịch điều hành khi vắng mặt sẽ được giao lại cho các Phó Chủ tịch theo nguyên tắc ủy quyền.

- Ban Điều hành họp ít nhất 6 tháng một lần. Tối thiểu phải có 1/2 tổng số thành viên Ban Điều hành dự họp.

- Các quyết định của Ban Điều hành phải được thông báo kịp thời đến tất cả thành viên Ban Điều hành và nếu cần thiết có thể tiến hành bỏ phiếu qua thư tín. Việc chuẩn bị trưng cầu ý kiến như vậy sẽ do Tổng Thư ký tiến hành.

Điều 9: Quyền hạn của Ban Điều hành

- Mời các cá nhân, tổ chức có những cống hiến to lớn trong lĩnh vực phát triển bền vững, hoặc những người đã phục vụ xuất sắc cho Hội đồng làm hội viên hoặc hội viên danh dự của Hội đồng.

- Thành lập và quản lý các Ủy ban chuyên trách và trao cho các Ủy ban những quyền hạn phù hợp và hướng dẫn cần thiết để thúc đẩy thực hiện các sáng kiến/ dự án/ chương trình cụ thể của Hội đồng.

- Bổ sung những vị trí trống khi có thành viên Ban từ chức, bị truất quyền hoặc chết.

- Đình chỉ hoặc miễn nhiệm thành viên nào đó do có hoạt động không phù hợp với tư cách hội viên của Hội đồng, với sự thông qua của Đại hội.

- Thông qua và quyết định lịch làm việc, địa điểm, ngày giờ tiến hành Đại hội do Ban Thư ký Hội đồng dự thảo.

- Thông qua ngân sách và chương trình làm việc.

- Gây quỹ hoạt động của Hội đồng bằng cách thu phí từ toàn bộ hoặc bất kỳ một tài sản nào có thể thu phí một cách hợp pháp trong một khoảng thời gian nhất định do Đại hội quyết định.

- Xem xét Điều lệ của Hội đồng và đưa ra những đề xuất cần thiết để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Điều lệ.

- Đề xuất giải thể Hội đồng và trong trường hợp giải thể thì quyết định việc thanh lý các tài sản cố định và lưu động của Hội đồng.

Điều 10: Ban Cố vấn

- Ban Cố vấn bao gồm những chuyên gia từ các Bộ, ngành, các Hiệp hội Doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế;

- Các thành viên Ban Cố vấn sẽ do Ban Điều hành mời và có nhiệm kỳ 03 năm theo nhiệm kỳ của Ban Điều hành;

- Ban Cố vấn có nhiệm vụ tư vấn cho Ban Điều hành về các hoạt động của Hội đồng.

Điều 11: Các Uỷ ban chuyên trách

- Hội đồng sẽ lập các Ủy ban chuyên trách, như Ủy ban chuyên trách về giáo dục, Ủy ban chuyên trách về phát triển, Ủy ban chuyên trách về năng lượng và biến đổi khí hậu, Ủy ban chuyên trách về hệ sinh thái môi trường.

- Các Ủy ban chịu sự quản lý của Ban Điều hành và có Tổng Thư ký giúp việc hàng ngày.

- Tham gia các Ủy ban chuyên trách là những doanh nghiệp hội viên có hoạt động phù hợp với nội dung của từng Ủy ban và do Ban Điều hành Hội đồng mời và lựa chọn.

- Các Ủy ban chuyên trách sẽ có nhiệm vụ thực hiện những dự án/ sáng kiến/ chương trình cụ thể, phù hợp với từng Ủy ban; báo cáo, kiến nghị những vấn đề trong phạm vi của Ủy ban cho Ban Điều hành; báo cáo tổng kết lên Đại hội Hội đồng.

Điều 12: Ban Thư ký

- Ban Thư ký đặt tại Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (VP PTBV) thuộc VCCI là bộ phận thư ký, hỗ trợ hành chính cho Hội đồng. Ban Thư ký gồm Tổng Thư ký và một số cán bộ chuyên trách. Tổng Thư ký do Chủ tịch VCCI bổ nhiệm và là thành viên của Ban Điều hành. Ban Thư ký là đơn vị hành chính cấp 2, trực thuộc VP PTBV, VCCI. Các cán bộ của Ban Thư ký được hưởng lương theo quy chế hiện hành trích từ nguồn phí hội viên của Hội đồng.

- Tổng Thư ký sẽ điều hành hoạt động và công việc hàng ngày của Hội đồng phù hợp với điều lệ, có trách nhiệm trả lời thư từ giao dịch, lưu giữ sổ sách, chứng từ, giấy tờ trừ các sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Hội đồng.

V. Đại hội

Điều 13: Đại hội

- Đại hội là cơ quan quyền lực cấp cao nhất của Hội đồng. Đại hội họp 03 năm/lần dưới sự chủ trì của Đồng Chủ tịch điều hành hoặc Phó chủ tịch (trong trường hợp Đồng Chủ tịch điều hành không thể tham dự và theo nguyên tắc ủy quyền). Ngày giờ, chương trình và cách thức tiến hành Đại hội sẽ do Ban Điều hành đề xuất và Tổng Thư ký thông báo bằng văn bản tới mọi hội viên 30 ngày trước khi dự kiến tiến hành Đại hội. Tất cả hội viên sáng lập, hội viên chính thức và hội viên danh dự của Hội đồng đều có quyền tham gia Đại hội.

- Mọi nghị quyết dự kiến trình lên Đại hội phải được Tổng Thư ký tiếp nhận ít nhất là 2 tuần trước ngày tiến hành Đại hội.

Điều 14: Đại hội sẽ xem xét các vấn đề sau:

- Phê chuẩn và xét duyệt lại Điều lệ của Hội đồng.

- Xem xét Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo tài chính của Ban Điều hành.

- Phê chuẩn chiến lược, kế hoạch hoạt động 3 năm và thông qua các nghị quyết đối với các vấn đề chính yếu của Hội đồng.

- Bầu Ban Điều hành của Hội đồng.

- Quyết định chiến lược phát triển hội viên Hội đồng và mức phí hội viên.

- Xem xét, đánh giá và quyết định các vấn đề do Ban Điều hành đệ trình.

Điều 15: Bản sao các Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo tài chính, Dự thảo ngân sách và Chương trình làm việc của Đại hội phải được gửi cho tất cả hội viên chậm nhất là 07 ngày trước ngày tiến hành Đại hội.

Điều 16: Các hội viên của Hội đồng nên tham dự Đại hội đầy đủ, và số lượng yêu cầu tham dự tối thiểu là trên 50% hội viên sáng lập và hội viên chính thức. Trong trường hợp sau, bất kì nghị quyết nào được thông qua tại Đại hội sẽ được coi là hợp pháp và có hiệu lực với sự chấp thuận của 2/3 số hội viên sáng lập và hội viên chính thức tham dự Đại hội.

- Đại hội bất thưởng có thể được Ban Điều hành triệu tập khi có sự yêu cầu bằng văn bản của 1/3 số hội viên sáng lập và hội viên chính thức được quyền bỏ phiếu, trong đó nêu rõ mục đích yêu cầu triệu tập họp. Số hội viên cần thiết tham dự đại hội bất thường cũng giống như đối với Đại hội và phải gửi thông báo đến tất cả hội viên ít nhất là trước 14 ngày. Đại hội bất thường do các hội viên sáng lập và hội viên chính thức yêu cầu được tổ chức trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu này.

- Nếu một giờ sau thời điểm được ấn định để tiến hành đại hội bất thường do các hội viên yêu cầu triệu tập mà

VI. Tài chính

Nguồn tài chính phục vụ cho Ban Thư ký và các hoạt động của Hội đồng là từ phí hội viên (hội phí), ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động của Hội đồng, ủng hộ, hỗ trợ của các hội viên, tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, phí quản lý các chương trình/ dự án.

Điều 17: Hội phí

- Mức hội phí sẽ do Ban Điều hành qui định và được Đại hội chấp thuận, bao gồm phí gia nhập và hội phí thường niên.

- Hội viên danh dự được miễn phí gia nhập và hội phí thường niên

- Tất cả hội viên sáng lập, hội viên chính thức và Hội viên liên kết nộp hội phí vào tháng 1 hàng năm. Bất cứ hội viên nào chậm trả hội phí quá 6 tháng sẽ bị loại trừ khỏi danh sách hội viên của Hội đồng;

- Tất cả các hoạt động thu chi của Hội đồng sẽ phải tuân thủ theo quy định hiện hành.

VII. Sửa đổi Điều lệ

Điều 18: Đại hội có đầy đủ quyền hạn để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và ban hành Điều lệ. Những sự sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Điều lệ chỉ có hiệu lực khi được sự biểu quyết chấp thuận của 2/3 số hội viên chính thức có mặt tại Đại hội, và khi đó được coi là một bộ phận cấu thành của Điều lệ và ràng buộc trách nhiệm của tất cả

VIII. Giải thể Hội đồng

Điều 19: Hội đồng chỉ giải thể khi có sự biểu quyết chấp thuận của 2/3 số hội viên của Hội đồng tại Đại hội được triệu tập vì mục đích này.