Các dự án trọng điểm

Key Projects

Các dự án do VBCSD phối hợp với các cơ quan Bộ, ngành, các tổ chức trong nước và quốc tế tiến hành.